Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения

Публикувано на: петък, 07 февруари 2020
Валидно до: събота, 07 март 2020, 17:08

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.11 от 07.02.2020г. е обнародвано:

 

- Решение №3-21/27.11.2019г.  на Общински съвет Бургас - за  одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас, с което се изменя границата между устройствена зона 5/Ц и устройствена зона-територия на транспорта, като ПИ се включват в границите на устройствена зона "5/Ц" - смесена централна устройствена зона в границите на Централната градска част на гр. Бургас без промяна на утвърдените правила за прилагане на ОУП на гр. Бургас за устройствената зона.

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1  от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас в землището на кв. Долно Езерово, с което се променя границата между устройствена зона 3/Оз и устройствена зона 5/Пп, при което ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас се включват  в границите на  устройствена зона 5/Пп, без промяна на утвърдените правила за прилагане на ОУП на гр. Бургас за устройствената зона.

Решението се обнародва в Държавен вестник по реда на чл.127, ал.6 от ЗУТ.


свали като pdf разглеждания: 756 последна промяна: 17:08:55, 07 февруари 2020