Съобщение до Гинка Димитрова Георгиева

Съобщение до Гинка Димитрова Георгиева

Публикувано на: понеделник, 10 февруари 2020
Валидно до: понеделник, 24 февруари 2020, 10:21

 

ГИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - НАСЛЕДНИК НА СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРМАНИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило в Община Бургас искане вх.№94-01-35799/18.10.2019г. от Стоян Ганчев Ганчев, наследник на Ганчо Андонов Ганчев, за издаване на документ за собственост върху имот пл.№710 по помощен план /ПП/ към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище е изработен служебен проект за изменение на ПНИ.

Съгласно приложените към искане вх.№94-01-35799/18.10.2019г. документи е спазена процедурата по §30, ал.5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, въз основа на която Ганчо Андонов Ганчев е придобил право на собственост върху 1000 кв.м. като е заплатил в срок имот №710, находящ се в м."Каптажа", землище с. Изворище, но не е завършил процедурата си по трансформиране на правота на ползване в право на собственост.

Към момента на закупуване на имота за територията, на която се намира имота е действал кадастралния план на м."Каптажа", землище с. Изворище от 1990г. и регистъра към него.          

Имот пл.№710 по предходния кадастрален план попада върху ползвателски имот №710 по ПП към ПНИ.

Ползвателски имот №701 попада върху част от НПИ №167.1231, целият с площ 2 042 кв.м.

В регистъра към ПНИ новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1231 е записан на н-ци на Стоян Георгиев Георгиев, към момента процедурата по реституция на НПИ №167.1231 в ползва на н-ци на Стоян Георгиев Георгиев не е приключила.

Служебният проект за изменение на ПНИ е изработен с цел отразяване на заплатения от Ганчо Андонов Ганчев имот пл.№710 с площ 1 000 кв.м. и продължаване и завършване на процедура по трансформиране на правото на ползване в право на собственост за същия.

С предложеното с проекта изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, от НПИ №167.1231 с площ 2 042 кв.м. се обособява проектен НПИ №167.710 с площ 1000 кв.м., съответстващ на площта и местоположението на заплатения от Ганчо Андонов Ганчев имот. НПИ №167.1231 става с площ 1042 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №167.710 с площ 1 000 кв.м. се записва на н-ци на Стоян Георгиев Георгиев.

НПИ №167.1231 с площ 1 042 кв.м. остава записан на н-ци на Стоян Георгиев Георгиев.

          Служебният проект, изготвен във връзка с искане вх.№94-01-35799/18.10.2019г. от Стоян Ганчев Ганчев, описан по-горе, е разгледан на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 19.12.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №5/19.12.2019г. т.6 от дневния ред.

          Комисията е приела предложеното изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №167.1231.

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, може да изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - мл.експерт в отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"

 тел: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 593 последна промяна: 10:23:33, 10 февруари 2020