Съобщение до ДЖУН ДЖИН - БЪЛГАРИЯ"ООД И Петър Димитров за изготвен проект на ПУП-ПРЗ

Съобщение до ДЖУН ДЖИН - БЪЛГАРИЯ"ООД И Петър Димитров за изготвен проект на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: понеделник, 10 февруари 2020
Валидно до: понеделник, 24 февруари 2020, 10:55

ДО
ДЖУН ДЖИН - БЪЛГАРИЯ"ООД
Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.150, ЕТ.1
ГР.БУРГАС

ДО
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.150, ,АП.15
ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за  ПУП-ПРЗ за  ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.68 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас с  който за ПИ се обособява нов УПИ III-485, като регулационните граници на новообразувания УПИ се провеждат в условията на чл.17 от ЗУТ по имотните граници на ПИ, с функционално отреждане "За образование", със запазване на съществуващите в имота сгради и предвиждане на ново застрояване, както и обособяване на зона за спорт, в устройствена зона "16/Смф",съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, с показатели на застрояване: Височина до 21 м, Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 4,0 , Плътност  на озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите  на УПИ.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

 

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта  чрез Д"ЦАУ Освобождение" , Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл. специалист  в Дирекция "Устройство на територията"
Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 632 последна промяна: 11:07:43, 10 февруари 2020