Уведомление за изготвен проект на ПУП-ПРЗ

Уведомление за изготвен проект на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: понеделник, 10 февруари 2020
Валидно до: понеделник, 24 февруари 2020, 11:03

ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул."Александровска" № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]

 

ДО

ЛИЛЯНА КОЙЧЕВА КАДИНОВА

УЛ."БОТКО ВОЙВОДА" БЛ.24, ЕТ.1,АП.1

Р-Н "ВИТОША",  ГР.СОФИЯ                                          

 

ДО

СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ

Ж.К."ЗОРНИЦА" БЛ.72, ЕТ.1, АП.4, ГР.БУРГАС

 

ДО

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ПЕТРОВ

Ж.К."ИЗГРЕВ" БЛ.58, ЕТ.7, АП.37, ГР.БУРГАС

 

ДО

"УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ООД

БУЛ."ФЕРДИНАНД" № 6, ВХ. 2, ЕТ. 6, АП. 18 ,ГР. РУСЕ

 

ДО

"КОРБЕТОН БЪЛГАРИЯ" ООД

УЛ. "ДОНДУКОВ КОРСАКОВ"19

БЛОК "ВУЛКАН", СЕКЦИЯ "Б", ЕТ.2, АП.2, ГР.РУСЕ

 

ДО

ГРИГОР ХАРАЛАМБОС ЕЛЕФТЕРИДИС

УЛ. "ПЕРУЩИЦА" № 19, ГР. БУРГАС

 

ДО

ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ГИЧЕВ

Ж.К."ИЗГРЕВ" БЛ.49, ВХ.7, ЕТ.8, АП.21, ГР.БУРГАС

 

ДО

МАРИЯ РАДЕВА ТОТЕВА

УЛ."КАРЛОВО"10, ЕТ.4, ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за  ПУП-ПРЗ за  ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.68 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас с  който за ПИ се обособява нов УПИ III-485, като регулационните граници на новообразувания УПИ се провеждат в условията на чл.17 от ЗУТ по имотните граници на ПИ, с функционално отреждане "За образование", със запазване на съществуващите в имота сгради и предвиждане на ново застрояване, както и обособяване на зона за спорт, в устройствена зона "16/Смф",съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, с показатели на застрояване: Височина до 21 м, Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 4,0 , Плътност  на озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите  на УПИ.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта  чрез Д"ЦАУ Освобождение" , Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл. специалист  в Дирекция "Устройство на територията"

Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 725 последна промяна: 11:09:10, 10 февруари 2020