Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 13 февруари 2020
Валидно до: четвъртък, 27 февруари 2020, 10:09

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

РУМЯНА ПЕТРОВА МИТЕВА-СТОЙИЛКОВИЧ

Ж.К "СТОЯН ЗАИМОВ" №59

ВХ.А, ЕТ.3, АП.7

ГР. СЛИВЕН

 

ИВАНКА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА

Ж.К "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.47

ВХ.3, ЕТ.5, АП.42

ГР. БУРГАС

 

ВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

Ж.К "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.47

ВХ.3, ЕТ.5, АП.42

ГР. БУРГАС

 

ДОНИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Ж.К "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.47

ВХ.3, ЕТ.5, АП.42

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3743/02.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.1974 по КККР на гр. Бургас (бивш имот с пл.№078018 по Картата на възстановената собственост), по плана на бивша местност " Под шосето", бивш Централен стопански двор "Пети километър", гр. Бургас и УПИ VI, кв.22, гр. Бургас.

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                         13.02.2020г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 631 последна промяна: 10:09:56, 13 февруари 2020