СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.64.1, ПО КК НА ГР. БУРГАС Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.64 ГР.БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.64.1, ПО КК НА ГР. БУРГАС Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.64 ГР.БУРГАС

Публикувано на: четвъртък, 13 февруари 2020
Валидно до: четвъртък, 27 февруари 2020, 17:15

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ
В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР
07079.501.64.1, ПО КК НА ГР. БУРГАС
Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.64
ГР.БУРГАС


На основание чл.149, ал.1 и ал.2 ЗУТ, Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж № 233/ 19.12.2019г. за :
Обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА "БТК" ЕАД - BS3079"
Местонахождение: Сграда с идентификатор 07079.501.64.1 по КК, гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл.64.
Категория: III - /трета/, съгласно чл.6, ал.7 от Наредба № 1/15.08.2003г за номенклатурата на видовете строежи и чл.137, ал.1, т.3, буква "з" от ЗУТ
Включващо монтаж на нови GSM/UMTS/LTE-3бр.секторни антени, нови RRU модули на съществуващата мачта и подмяна на 3бр. шкафа с технологично оборудване с нов шкаф 19``RACK и изтегляне на нови захранващи кабели между шкафовете .
Документацията за горепосочения обект е изложен за обществен достъп в стая 408Б на Община Бургас .
На основание чл.149, ал.3 и чл.215 от ЗУТ, настоящото разрешение за строеж №233/ 19.12.2019г. подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление.

инж. Д. Опърлакова
Гл.експерт отдел "ГТИ"

 


свали като pdf разглеждания: 652 последна промяна: 16:36:09, 13 февруари 2020