Съобщение до Михаил Александров Кърлин

Съобщение до Михаил Александров Кърлин

Публикувано на: петък, 14 февруари 2020
Валидно до: петък, 28 февруари 2020, 09:23

Община Бургас съобщава покана с изх.№94-01-28657/21/13.02.2020г. по реда на чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс за доброволно изпълнение на Заповед №3647/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

 

      Община Бургас, съобщава на Михаил Александров Кърлин - Председател на "Национална потребителна кооперация на слепите в България", с адрес гр. София, район Илинден, ул. "Вардар" №71, ет.2, че на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс е съставена покана с изх.№94-01-28657/21/13.02.2020г. на Община Бургас за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №3647/28.11.2010г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на  строеж: "Метален павилион - /№12 по приложна схема/", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.612.306 по КК на гр. Бургас, ул. "Алеко Константинов", гр. Бургас.

       Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Община Бургас

Главен специалист  - М. Димитрова

 

 


свали като pdf разглеждания: 759 последна промяна: 09:23:43, 14 февруари 2020