ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VII -4036, КВ.8 ПО ПЛАНА НА К-С „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС, ПИ ИДЕНТИФИКАТОР

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VII -4036, КВ.8 ПО ПЛАНА НА К-С „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС, ПИ ИДЕНТИФИКАТОР

Публикувано на: петък, 14 февруари 2020
Валидно до: петък, 28 февруари 2020, 15:46

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VII -4036, КВ.8 ПО ПЛАНА НА К-С "ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.64, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "ЦАР САМУИЛ" №90

Изх.№94-01-341/9/14.02.2020г.
Дирекция"ЦАУ"Приморие"

                                                                      

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII, кв.8 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ с идентификатор   07079.617.65 по КК на гр.Бургас .   

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие"  всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ  заинтересованите могат да  направят писмени възражения и искания по проекта чрез  Дирекция "ЦАУ Приморие" в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Телефон за справка 056/ 84 35 12.

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                             Изготвил :Ив.Дойчева

Главен експерт                                                             Гл. специалист                       


свали като pdf разглеждания: 511 последна промяна: 15:55:53, 14 февруари 2020