СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ"№13

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ"№13

Публикувано на: вторник, 10 март 2020
Валидно до: вторник, 24 март 2020, 08:52

17-00-124/7/10.03.2020г.


ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"№13


Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-8/21.02.2020г. за обект "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИГРАЛНА ЗАЛА И НОЩЕН БАР В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ В ПАРТЕРА /ПЪРВИ ЕТАЖ/ И ДВЕ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ВТОРИ ЕТАЖ В СЪЩЕТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.254.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.612.254 по КК на гр. Бургас, УПИ III-651, кв. 80 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Христо Ботев" №13.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Административен съд-Бургас чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт "УПА" 

изготвил: К. Кръстева - Стоянова
Главен специалист "УПА"


свали като pdf разглеждания: 407 последна промяна: 08:54:29, 10 март 2020