Заповед на Община Бургас

Заповед на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 12 март 2020
Валидно до: четвъртък, 26 март 2020, 14:52

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

607/09.03.2020 г.

С Решение № 23-22/31.01.2017г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север", в съответствие с действащ ОУП на град Бургас и ПУП- ПУР за трасе на обслужваща улица и нова велоалея в обхват от о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на град Бургас.

Решението е обнародвано в ДВ, бр.22 от 14.03.2017 г. Видно от акт за резултати от приключило обявяване, цитираният ПУП- ПУР е влязъл в сила на 18.04.2017 г.

Трасето на предвидените велоалеи и улица засяга частично поземлени имоти в урбанизирани територии и земеделски такива - собственост на физически лица, подробно описани в списък на засегнатите имоти, неразделна част от одобрения ПУП- ПУР.

С писмо рег. № 08-00-1570/16.10.2019 г., Главен архитект и Директор на дирекция "Устройство на територията" при Община Бургас e отправил искане за предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава необходимостта от провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите имоти - собственост на физически лица.

В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор 07079.4.972 по КККР на град Бургас, находящ се в местност ТЕЦ Лозово, град Бургас, целият с площ 4 676 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, от който са предвидени за отчуждаване 954 кв. м реална част.

Същият е образуван от част от бивш имот № 000067 по недействаща КВС на землище кв. Лозово, град Бургас, с площ 4,865 дка, собственост на Елена Николова Маджарова с ЕГН *** и Димитринка Николова Николова с ЕГН ***, при равни квоти, съгласно Договор за доброволна делба на земеделски зами, възстановени по реда на ЗСПЗЗ, вписан в Служба по вписванията - град Бургас, акт № 267, том V, вх. рег. № 8793 от 05.07.2005 г.

Съгласно Удостоверение за наследници, издадено от дирекция ГРН при Община Бургас, наследници на Елена Николова Маджарова, починала на 08.06.2007 г., са:  Радостина Панчева Янчева с ЕГН *** - дъщеря и Николай Панчев Маджаров с ЕГН *** - син.

Видно от Удостоверение за наследници изх. № РКС20-ДИ09-32 от 14.02.2020г., издадено от Столична община - район "Красно село", Димитринка Николова Николова, починала на 30.11.2009 г., е оставила свои законни наследници, както следва: Никола Тодоров Николов с ЕГН *** - съпруг; Тошка Николова Виденова с ЕГН *** - дъщеря; и Николай Николов Тодоров с ЕГН *** - син.

В хода на производството по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 07079.4.972 е изготвен проект за изменение на влезлите в сила КККР на град Бургас за ПИ с идентификатори 07079.4.972 и 07079.4.898.

Същият е приет от Служба по геодезия, картография и кадастър - град Бургас, за което е издадено Удостоверение № 25-247000-09.10.2019 г. за приемане на проект за изменение на КККР.

Видно от скица - проект № 15-917259-09.10.2019 г., издадена от СГКК - град Бургас, за реалната част - предмет на отчуждаване, е предвидено обособяване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1036, целият с площ 954 кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.4.979, 07079.4.972, 07079.4.810, 07079.823.457, 07079.4.971.

Останалата част от ПИ с идентификатор 07079.4.972 по КККР на град Бургас, в размер на 3 722 кв. м, отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 72 от Закона за наследството, за образуване на самостоятелен имот.

Видно от цитираната скица-проект, от нея се обособява ПИ със същия идентификатор, при спазване изискването на чл. 21, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

В съответствие с изискванията на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с покана изх. № 70-00-9595/04.12.2019 г., Община Бургас е възложила на оценител, член на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично обезщетение на предвидения за отчуждаване ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1036, с площ 954 кв. м по КККР на град Бургас.

Оценителският доклад е предаден на 11.12.2019 г., видно от приемо-предавателен протокол от същата дата.

При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е взел предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПУР и е изследвал всички сделки с имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по вписванията - Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 01.12.2018г. до 30.11.2019 г., отговарящи на изискванията на §1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС - "имоти със сходни характеристики" и "имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти", по които поне едната от страните е търговец.

Заключението на оценителят е, че в изискуемия по закон срок има вписани 7 броя сделки, отговарящи на изискванията.

В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на чл. 22, ал. 5 от ЗОС, във връзка с разпоредбата на §1, т.2 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1036 по КККР на град Бургас е определено в размер на 1 182,96 лева (хиляда сто осемдесет и два лв. и деветдесет и шест ст.)

С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на Община Бургас за изграждане на горепосочената транспортна инфраструктура, ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1036 по КККР на град Бургас е включен в Раздел VI "Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост" на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение № 6-4/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас.

В съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗОС, обявление за предстоящото отчуждаване на имота е публикувано във вестниците "24 часа" и "Черноморски фар"- на 07.02.2020 г. и на интернет страницата на Общината.

На 07.02.2020 г. обявлението е поставено на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, както и в административните сгради на дирекция ЦАУ "Освобождение" при Община Бургас, находящи се в ж.к. "Славейков" и в кв. "Лозово", град Бургас.

Обявление за предстоящото отчуждаване е публикувано и във вестник "Труд" на 08.02.2020 г.

Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение в съответствие с предназначението на имота преди влизане в сила на подробния устройствен план, оценката е изготвена в предвидения в чл. 22, ал. 10 от ЗОС тримесечен срок преди издаване на заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 1, установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.

Предвид изложеното, на основание чл. 101 от Закона за собствеността, чл. 205, т.1 от Закона за устройство на територията, чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

                       I.          ОТЧУЖДАВАМ 954/4676 (деветстотин петдесет и четири от четири хиляди шестстотин седемдесет и шест) кв. м реална част от ПИ с идентификатор 07079.4.972 (нула седем нула седем девет точка четири точка девет седем две) по КККР на град Бургас (бивш имот № 000067 по недействаща КВС на землище кв. Лозово, град Бургас), находящ се в местност ТЕЦ Лозово, град Бургас, целият с площ 4 676 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.4.979, 07079.4.813, 07079.4.814, 07079.4.897, 07079.4.898, 07079.823.457, 07079.4.810, 07079.4.971, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1036 (нула седем нула седем девет точка четири точка едно нула три шест) по КККР на град Бургас, целият с площ 954 (деветстотин петдесет и четири) кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.4.979, 07079.4.972, 07079.4.810, 07079.823.457, 07079.4.971, от собствениците на имота: Радостина Панчева Янчева, ЕГН ***,  с постоянен адрес: град Бургас, ***; Николай Панчев Маджаров, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***; Никола Тодоров Николов с ЕГН ***, с постоянен адрес: град София, ***; Тошка Николова Виденова с ЕГН ***, с постоянен адрес: град София, *** и Николай Николов Тодоров с ЕГН ***, с постоянен адрес: град София, ***.

                    II.          ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собствениците на отчуждения имот в размер на 1 182,96 лева (хиляда сто осемдесет и два лв. и деветдесет и шест ст.), при квоти, както следва: 6/24 за Радостина Панчева Янчева, равняващи се на 295,74 лева (двеста деветдесет и пет лв. и седемдесет и четири ст.); 6/24 за Николай Панчев Маджаров, равняващи се на 295,74 лева (двеста деветдесет и пет лв. и седемдесет и четири ст.); 4/30 за Никола Тодоров Николов, равняваща се на 197,16 лева (сто деветдесет и седем лв. и шестнадесет ст.); 4/30 за Тошка Николова Виденова, равняваща се на 197,16 лева (сто деветдесет и седем лв. и шестнадесет ст.), 4/30 за Николай Николов Тодоров, равняваща се на 197,16 лева (сто деветдесет и седем лв. и шестнадесет ст.)

            III.         Сумата по точка ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта по банкова сметка, открита от Община Бургас в Общинска банка АД - клон Бургас.

             IV.         Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотът е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал.1 от ЗОС.

                V.          Цитираните 954 кв. метра реални части от ПИ с идентификатор 07079.4.972, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1036  по КККР на град Бургас да бъдат завзети след изплащане на определеното парично обезщетение.

             VI.         На основание чл. 32, ал. 3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждения имот без тежести.      

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.

Копие от същата да се постави на определените за това места - таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, в административните сгради на дирекция ЦАУ "Освобождение" при Община Бургас, и в кв. "Лозово", на чиято територия се намира имотът, и да се публикува на интернет страницата на Общината.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас, пред Административен съд - Бургас.

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                                     

Кмет на Община Бургас                                                                           

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 518 последна промяна: 14:52:53, 12 март 2020