Заповед на Община Бургас

Заповед на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 12 март 2020
Валидно до: четвъртък, 26 март 2020, 14:53

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

611/09.03.2020 г.

С Решение № 23-22/31.01.2017г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север", в съответствие с действащ ОУП на град Бургас и ПУП- ПУР за трасе на обслужваща улица и нова велоалея в обхват от о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на град Бургас.

Решението е обнародвано в ДВ, бр.22 от 14.03.2017 г. Видно от акт за резултати от приключило обявяване, цитираният ПУП- ПУР е влязъл в сила на 18.04.2017 г.

Трасето на предвидените велоалеи и улица засяга частично поземлени имоти в урбанизирани територии и земеделски такива - собственост на физически лица, подробно описани в списък на засегнатите имоти, неразделна част от одобрения ПУП- ПУР.

С писмо рег. № 08-00-1570/16.10.2019 г., Главен архитект и Директор на дирекция "Устройство на територията" при Община Бургас e отправил искане за предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава необходимостта от провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите имоти - собственост на физически лица.

В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор 07079.4.764 по КККР на град Бургас, находящ се в местност Под селото, землище кв.Лозово, град Бургас, целият с площ 3 921 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, от който са предвидени за отчуждаване 24 кв. м реална част.

Същият съответства на бивш имот № 023019 по недействаща КВС на землище кв. Лозово, град Бургас, с площ 3,921 дка, собственост на Станка Кирова Кирова с ЕГН *** и Захаринка Кирова Панайотова с ЕГН ***, съгласно Договор за доброволна делба на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ от 24.10.2000 г. с нотариална заверка на подписите № 285, том VIII, вх. рег. № 8201 от 30.10.2000 г.

Видно от Удостоверение за наследници, издадено от дирекция ГРН при Община Бургас, Станка Кирова Кирова, починала на 22.03.2013 г., е оставила свои законни наследници, както следва: Дарина Костадинова Кирова с ЕГН ***, Станислав Костадинов Киров с ЕГН ***, Станка Георгиева Николова с ЕГН ***, Киро Николов Николов с ЕГН *** и Златка Николова Илиева с ЕГН ***.

Наследници на Захаринка Кирова Панайотова, починала на 06.06.2011 г., са: Недялка Кирова Костадинова с ЕГН *** и Костадинка Кирова Панайотова с ЕГН ***.

В хода на производството по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 07079.4.764 е изготвен проект за изменение на влезлите в сила КККР на град Бургас за ПИ с идентификатор 07079.4.764.

Същият е приет от Служба по геодезия, картография и кадастър - град Бургас, за която е издадено Удостоверение № 25-246962-09.10.2019 г. за приемане на проект за изменение на КККР.

Видно от скица-проект № 15-916946-09.10.2019 г., издадена от СГКК - град Бургас, за реалната част - предмет на отчуждаване, е предвидено обособяване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1040, целият с площ 24 кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.4.764, 07079.4.763, 07079.4.766, 07079.823.457.

Останалата част от ПИ с идентификатор 07079.4.764 по КККР на град Бургас, в размер на 3 897 кв. м, отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 72 от Закона за наследството, за образуване на самостоятелен имот.

Видно от цитираната скица - проект, от нея се обособява ПИ със същия идентификатор, при спазване изискването на чл. 21, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

В съответствие с изискванията на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с покана изх. № 70-00-9595/04.12.2019 г., Община Бургас е възложила на оценител, член на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично обезщетение на предвидения за отчуждаване ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1040, с площ 24 кв. м по КККР на град Бургас.

Оценителският доклад е предаден на 11.12.2019 г., видно от приемо-предавателен протокол от същата дата.

При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е взел предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПУР и е изследвал всички сделки с имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по вписванията - Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 01.12.2018г. до 30.11.2019 г., отговарящи на изискванията на §1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС - "имоти със сходни характеристики" и "имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти", по които поне едната от страните е търговец.

Заключението на оценителят е, че в изискуемия по закон срок има вписани 7 броя сделки, отговарящи на изискванията.

В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на чл. 22, ал. 5 от ЗОС, във връзка с разпоредбата на §1, т.2 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1040 по КККР на град Бургас е определено в размер на 29,76 лева (двадесет и девет лв. и седемдесет и шест ст.)

С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на Община Бургас за изграждане на горепосочената транспортна инфраструктура, ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1040 по КККР на град Бургас е включен в Раздел VI "Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост" на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение № 6-4/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас.

В съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗОС, обявление за предстоящото отчуждаване на имота е публикувано във вестниците "24 часа" и "Черноморски фар"- на 07.02.2020 г. и на интернет страницата на Общината.

На 07.02.2020 г. обявлението е поставено на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул."Александровска" № 26, както и в административните сгради на дирекция ЦАУ "Освобождение" при Община Бургас, находящи се в ж.к. "Славейков" и в кв. "Лозово", град Бургас.

Обявление за предстоящото отчуждаване е публикувано и във вестник "Труд" на 08.02.2020 г.

Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение в съответствие с предназначението на имота преди влизане в сила на подробния устройствен план, оценката е изготвена в предвидения в чл. 22, ал. 10 от ЗОС тримесечен срок преди издаване на заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 1, установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.

Предвид изложеното, на основание чл. 101 от Закона за собствеността, чл. 205, т.1 от Закона за устройство на територията, чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

I.                  ОТЧУЖДАВАМ 24/3921 (двадесет и четири от три хиляди деветстотин двадесет и един) кв. м реална част от ПИ с идентификатор 07079.4.764 (нула седем нула седем девет точка четири точка седем шест четири) по КККР на град Бургас (бивш имот № 023019 по недействаща КВС на землище кв. Лозово, град Бургас), находящ се в местност Под селото, землище кв. Лозово, град Бургас, целият с площ 3 921 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива при съседи: ПИ с идентификатори 07079.4.763, 07079.4.765, 07079.4.766, 07079.823.457, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1040 (нула седем нула седем девет точка четири точка едно нула четири нула) по КККР на град Бургас, целият с площ 24 (двадесет и четири) кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.4.764, 07079.4.763, 07079.4.766, 07079.823.457 от собствениците на имота - Дарина Костадинова Кирова с ЕГН ***, Станислав Костадинов Киров с ЕГН ***, Станка Георгиева Николова с ЕГН ***, Киро Николов Николов с ЕГН *** и Златка Николова Илиева с ЕГН ***, и петимата с постоянен адрес: град Бургас, ***; Недялка Кирова Костадинова с ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, *** и Костадинка Кирова Панайотова с ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***.

II.               ОПРЕДЕЛЯМ за собствениците на отчуждения имот обезщетение в размер на 29,76 лева (двадесет и девет лв. и седемдесет и шест ст.), при квоти, както следва: 6/24 за Дарина Костадинова Кирова, равняващи се на 7,44 лева (седем лв. и четиридесет и четири ст.), 6/24 за Станислав Костадинов Киров, равняващи се на 7,44 лева (седем лв. и четиридесет и четири ст.), 4/24 за Станка Георгиева Николова, равняващи се на 4,96 лева (четири лв. и деветдесет и шест ст.), 4/24 за Киро Николов Николов, равняващи се на 4,96 лева (четири лв. и деветдесет и шест ст.) и 4/24 за Златка Николова Илиева, равняващи се на 4,96 лева (четири лв. и деветдесет и шест ст.)

III.           Сумата по точка ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта по банкова сметка, открита от Община Бургас в Общинска банка АД - клон Бургас.

IV.            Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотът е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал.1 от ЗОС.

V.                Цитираните 24 кв. метра реални части от ПИ с идентификатор 07079.4.764, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1040  по КККР на град Бургас да бъдат завзети след изплащане на определеното парично обезщетение.

VI.            На основание чл. 32, ал. 3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждения имот без тежести.      

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.

Копие от същата да се постави на определените за това места - таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул."Александровска" № 26, в административните сгради на дирекция ЦАУ "Освобождение" при Община Бургас, и в кв. "Лозово", на чиято територия се намира имотът, и да се публикува на интернет страницата на Общината.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас, пред Административен съд - Бургас.

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                                    

Кмет на Община Бургас                                                                           

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 586 последна промяна: 14:53:33, 12 март 2020