Заповед на Община Бургас

Заповед на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 12 март 2020
Валидно до: четвъртък, 26 март 2020, 14:53

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

609/09.03.2020 г.

С Решение № 23-22/31.01.2017г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север", в съответствие с действащ ОУП на град Бургас и ПУП- ПУР за трасе на обслужваща улица и нова велоалея в обхват от о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на град Бургас.

Решението е обнародвано в ДВ, бр.22 от 14.03.2017 г. Видно от акт за резултати от приключило обявяване, цитираният ПУП- ПУР е влязъл в сила на 18.04.2017 г.

Трасето на предвидените велоалеи и улица засяга частично поземлени имоти в урбанизирани територии и земеделски такива - собственост на физически лица, подробно описани в списък на засегнатите имоти, неразделна част от одобрения ПУП- ПУР.

С писмо рег. № 08-00-1570/16.10.2019 г., Главен архитект и Директор на дирекция "Устройство на територията" при Община Бургас e отправил искане за предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава необходимостта от провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите имоти - собственост на физически лица.

В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор 07079.4.868 по КККР на град Бургас, находящ се в местност Край село, землище кв. Лозово, град Бургас, целият с площ 50 010 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, от който са предвидени за отчуждаване 43 кв. м реална част.

Същият е образуван от бивш имот № 024009 по недействаща КВС на землище кв. Лозово, град Бургас, с площ 50,018 дка.

Съгласно Решение № К56 за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на село Лозово, имотът е собственост на наследниците на Панайота Николова Георгиева, починала на 16.09.1963 г.

Видно от Удостоверение за наследници изх. № ЕД-498 от 11.02.2020 г., издадено от дирекция ГРН при Община Бургас, Панайота Николова Георгиева, е оставила свои законни наследници, както следва: Кирил Николов Петров с ЕГН ***, Недялка Николова Куртева с ЕГН ***, Радка Николова Георгиева с ЕГН ***, Николай Димитров Петров с ЕГН ***, Кръстю Киров Георгиев с ЕГН ***, Недка Кирова Вълчева с ЕГН ***, Димитрина Стоянова Георгиева с ЕГН ***, Недка Трифонова Бахчеванова с ЕГН *** и Стоянка Трифонова Дончева с ЕГН ***.

В хода на производството по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 07079.4.868 е изготвен проект за изменение на влезлите в сила КККР на град Бургас за ПИ с идентификатори 07079.4.967 и 07079.4.868.

Същият е приет от Служба по геодезия, картография и кадастър - град Бургас, за което е издадено Удостоверение № 25-247059-09.10.2019 г. за приемане на проект за изменение на КККР.

Видно от скица - проект № 15-917575-09.10.2019 г., издадена от СГКК - град Бургас, за реалната част - предмет на отчуждаване, е предвидено обособяване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1038, целият с площ 43 кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.823.457, 07079.4.1039, 07079.4.967, 07079.4.868, 07079.823.475.

Останалата част от ПИ с идентификатор 07079.4.868 по КККР на град Бургас, в размер на 49 967 кв. м, отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 72 от Закона за наследството, за образуване на самостоятелен имот.

Видно от цитираната скица-проект, от нея се обособява ПИ със същия идентификатор, при спазване изискването на чл. 21, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

В съответствие с изискванията на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с покана изх. № 70-00-9595/04.12.2019 г., Община Бургас е възложила на оценител, член на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично обезщетение на предвидения за отчуждаване ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1038, с площ 43 кв. м по КККР на град Бургас.

Оценителският доклад е предаден на 11.12.2019 г., видно от приемо-предавателен протокол от същата дата.

При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е взел предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПУР и е изследвал всички сделки с имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по вписванията - Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 01.12.2018г. до 30.11.2019 г., отговарящи на изискванията на §1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС - "имоти със сходни характеристики" и "имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти", по които поне едната от страните е търговец.

Заключението на оценителят е, че в изискуемия по закон срок има вписани 7 броя сделки, отговарящи на изискванията.

В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на чл. 22, ал. 5 от ЗОС, във връзка с разпоредбата на §1, т.2 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1038 по КККР на град Бургас е определено в размер на 53,32 лева (петдесет и три лв. и тридесет и две ст.)

С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на Община Бургас за изграждане на горепосочената транспортна инфраструктура, ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1038 по КККР на град Бургас е включен в Раздел VI "Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост" на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение № 6-4/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас.

В съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗОС, обявление за предстоящото отчуждаване на имота е публикувано във вестниците "24 часа" и "Черноморски фар"- на 07.02.2020 г., както и на интернет страницата на Общината.

На 07.02.2020 г. обявлението е поставено на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, както и в административните сгради на дирекция ЦАУ "Освобождение" при Община Бургас, находящи се в ж.к. "Славейков" и в кв. "Лозово", град Бургас.

Обявление за предстоящото отчуждаване е публикувано и  във вестник "Труд" на 08.02.2020 г.

Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение в съответствие с предназначението на имота преди влизане в сила на подробния устройствен план, оценката е изготвена в предвидения в чл. 22, ал. 10 от ЗОС тримесечен срок преди издаване на заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 1, установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.

Предвид изложеното, на основание чл. 101 от Закона за собствеността, чл. 205, т.1 от Закона за устройство на територията, чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

                   I.          ОТЧУЖДАВАМ 43/50 010 (четиридесет и три от петдесет хиляди и десет) кв. м реална част от ПИ с идентификатор 07079.4.868 (нула седем нула седем девет точка четири точка осем шест осем) по КККР на град Бургас (бивш имот № 024009 по недействаща КВС на землище кв. Лозово, град Бургас), находящ се в местност Край село, землище кв. Лозово, град Бургас, целият с площ 50 010 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.823.457, 07079.4.967, 07079.3.1079, 07079.4.867, 07079.823.475, 07079.4.865, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1038 (нула седем нула седем девет точка четири точка едно нула три осем) по КККР на град Бургас, целият с площ 43 (четиридесет и три) кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.823.457, 07079.4.1039, 07079.4.967, 07079.4.868, 07079.823.475, от собствениците на имота:

1.               Кирил Николов Петров, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***;

2.               Недялка Николова Куртева, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***;

3.             Радка Николова Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***;

4.             Николай Димитров Петров, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***;

5.             Кръстю Киров Георгиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***;

6.             Недка Кирова Вълчева, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***;

7.             Димитрина Стоянова Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***;

8.             Недка Трифонова Бахчеванова, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***;

9.             Стоянка Трифонова Дончева, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***.

                II.          ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собственика на отчуждената част от имот в размер на 53,32 лева (петдесет и три лв. и тридесет и две ст.), при квоти, както следва: 6/24 за Кирил Николов Петров, равняващи се на 13,33 лева (тринадесет лв. и тридесет и три ст.); 2/24 за Недялка Николова Куртева, равняващи се на 4,44 лева (четири лв. и четиридесет и четири ст.); 2/24 за Радка Николова Георгиева, равняващи се на 4,44 лева (четири лв. и четиридесет и четири ст.); 2/24 за Николай Димитров Петров, равняващи се на 4,44 лева (четири лв. и четиридесет и четири ст.); 3/24 за Кръстю Киров Георгиев, равняващи се на 6,67 лева (шест лв. и шестдесет и седем ст.); 3/24 за Недка Кирова Вълчева, равняващи се на 6,67 лева (шест лв. и шестдесет и седем ст.); 2/24 за Димитрина Стоянова Георгиева, равняващи се на 4,44 лева (четири лв. и четиридесет и четири ст.); 2/24 за Недка Трифонова Бахчеванова, равняващи се на 4,44 лева (четири лв. и четиридесет и четири ст.); и 2/24 за Стоянка Трифонова Дончева, равняващи се на 4,44 лева (четири лв. и четиридесет и четири ст.)

             III.         Сумата по точка ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта по банкова сметка, открита от Община Бургас в Общинска банка АД - клон Бургас.

             IV.         Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотът е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал.1 от ЗОС.

                V.         Цитираните 43 кв. метра реални части от ПИ с идентификатор 07079.4.868, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1038  по КККР на град Бургас да бъдат завзети след изплащане на определеното парично обезщетение.

             VI.         На основание чл. 32, ал. 3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждения имот без тежести.      

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.

Копие от същата да се постави на определените за това места - таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул."Александровска" № 26, в административните сгради на дирекция ЦАУ "Освобождение" при Община Бургас, и в кв. "Лозово", на чиято територия се намира имотът, и да се публикува на интернет страницата на Общината.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас, пред Административен съд - Бургас.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                                       

Кмет на Община Бургас                                                                           

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 560 последна промяна: 14:54:18, 12 март 2020