Заповед на Община Бургас

Заповед на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 12 март 2020
Валидно до: четвъртък, 26 март 2020, 14:54

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

610/09.03.2020 г.

С Решение № 23-22/31.01.2017г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север", в съответствие с действащ ОУП на град Бургас и ПУП- ПУР за трасе на обслужваща улица и нова велоалея в обхват от о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв.Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на град Бургас.

Решението е обнародвано в ДВ, бр.22 от 14.03.2017 г. Видно от акт за резултати от приключило обявяване, цитираният ПУП- ПУР е влязъл в сила на 18.04.2017 г.

Трасето на предвидените велоалеи и улица засяга частично поземлени имоти в урбанизирани територии и земеделски такива - собственост на физически лица, подробно описани в списък на засегнатите имоти, неразделна част от одобрения ПУП- ПУР.

С писмо рег. № 08-00-1570/16.10.2019 г., Главен архитект и Директор на дирекция "Устройство на територията" при Община Бургас e отправил искане за предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава необходимостта от провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите имоти - собственост на физически лица.

В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор 07079.4.898 по КККР на град Бургас, находящ се в местност ТЕЦ Лозово, град Бургас, целият с площ 2 001 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, от който са предвидени за отчуждаване 160 кв. м реална част.

Същият е образуван от част от бивш имот № 000080 по недействаща КВС на землище кв. Лозово, град Бургас, с площ 2,000 дка, собственост на Еленка Николова Райкова с ЕГН ***, Атанас Николов Стефанов с ЕГН ***, Георги Божилов Бояджиев с ЕГН ***, Николинка Божилова Господинова с ЕГН *** и Минка Николова Славова с ЕГН ***, съгласно Договор за доброволна делба на земеделски земи, вписан в Служба по вписванията - град Бургас, акт № 113, том VIII, вх. рег. № 17239 от 18.10.2007 г.

Видно от удостоверения за наследници, издадени от дирекция ГРН при Община Бургас, лицата Атанас Николов Стефанов, Георги Божилов Бояджиев и Николинка Божилова Господинова са починали, като са оставили свои законни наследници, както следва:

1.                  Атанас Николов Стефанов, починал на 05.04.2009 г.: Петранка Атанасова Георгиева с ЕГН *** - дъщеря, Стоянка Атанасова Симова с ЕГН *** - дъщеря и Кръстина Атанасова Манолова с ЕГН *** - дъщеря.

2.                  Георги Божилов Бояджиев, починал 13.02.2011 г.: Елена Тодорова Бояджиева с ЕГН *** - съпруга и Александър Георгиев Бояджиев с ЕГН *** - син.

3.                  Николинка Божилова Господинова, починала на 05.02.2016 г.: Нели Господинова Кацарска с ЕГН *** - дъщеря;

В хода на производството по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 07079.4.898 е изготвен проект за изменение на влезлите в сила КККР на град Бургас за ПИ с идентификатори 07079.4.972 и 07079.4.898.

Същият е приет от Служба по геодезия, картография и кадастър - град Бургас, за което е издадено Удостоверение № 25-247000-09.10.2019 г. за приемане на проект за изменение на КККР.

Видно от скица - проект № 15-917259-09.10.2019 г., издадена от СГКК - град Бургас, за реалната част - предмет на отчуждаване, е предвидено обособяване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1037, целият с площ 160 кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.605.690, 07079.605.323, 07079.823.457, 07079.4.898, 07079.4.897.

Останалата част от ПИ с идентификатор 07079.4.898 по КККР на град Бургас, в размер на 1 841 кв. м, отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 72 от Закона за наследството, за образуване на самостоятелен имот.

Видно от цитираната скица-проект, от нея се обособява ПИ със същия идентификатор, при спазване изискването на чл. 21, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

В съответствие с изискванията на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с покана изх. № 70-00-9595/04.12.2019 г., Община Бургас е възложила на оценител, член на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично обезщетение на предвидения за отчуждаване ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1037, с площ 160 кв. м по КККР на град Бургас.

Оценителският доклад е предаден на 11.12.2019 г., видно от приемо-предавателен протокол от същата дата.

При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е взел предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПУР и е изследвал всички сделки с имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по вписванията - Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 01.12.2018г. до 30.11.2019 г., отговарящи на изискванията на §1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС - "имоти със сходни характеристики" и "имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти", по които поне едната от страните е търговец.

Заключението на оценителят е, че в изискуемия по закон срок има вписани 7 броя сделки, отговарящи на изискванията.

В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на чл. 22, ал. 5 от ЗОС, във връзка с разпоредбата на §1, т.2 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1037 по КККР на град Бургас е определено в размер на 19,84 лева (деветнадесет лв. и осемдесет и четири ст.)

С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на Община Бургас за изграждане на горепосочената транспортна инфраструктура, ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1037 по КККР на град Бургас е включен в Раздел VI "Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост" на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение № 6-4/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас.

В съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗОС, обявление за предстоящото отчуждаване на имота е публикувано във вестниците "24 часа" и "Черноморски фар"- на 07.02.2020 г., както и на интернет страницата на Общината.

На 07.02.2020 г. обявлението е поставено на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул."Александровска" № 26, както и в административните сгради на дирекция ЦАУ "Освобождение" при Община Бургас, находящи се в ж.к. "Славейков" и в кв. "Лозово", град Бургас.

Обявление за предстоящото отчуждаване е публикувано и  във вестник "Труд"  на 08.02.2020 г.

Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение в съответствие с предназначението на имота преди влизане в сила на подробния устройствен план, оценката е изготвена в предвидения в чл. 22, ал. 10 от ЗОС тримесечен срок преди издаване на заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 1, установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.

Предвид изложеното, на основание чл. 101 от Закона за собствеността, чл. 205, т.1 от Закона за устройство на територията, чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ОТЧУЖДАВАМ 160/2001 (сто и шестдесет от две хиляди и един) кв. м реална част от ПИ с идентификатор 07079.4.898 (нула седем нула седем девет точка четири точка осем девет осем) по КККР на град Бургас (бивш имот № 000080 по недействаща КВС на землище кв. Лозово, град Бургас), находящ се в местност ТЕЦ Лозово, град Бургас, целият с площ 2 001 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.605.323, 07079.605.690, 07079.823.457, 07079.4.972, 07079.4.897, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1037 (нула седем нула седем девет точка четири точка едно нула три седем) по КККР на град Бургас, целият с площ 160 (сто и шестдесет) кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.605.690, 07079.605.323, 07079.823.457, 07079.4.898, 07079.4.897, от собствениците на имота: Еленка Николова Райкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***; Петранка Атанасова Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: община Созопол, село Равна гора, ***; Стоянка Атанасова Симова, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***; Кръстина Атанасова Манолова, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***; Елена Тодорова Бояджиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, ***; Александър Георгиев Бояджиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, *** и Нели Господинова Кацарска, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Бургас, *** и Минка Николова Славова, ЕГН ***, с постоянен адрес: град Сливен, ***.

       I.                     ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собствениците на отчуждената част от имот в размер на 19,84 лева (деветнадесет лв. и осемдесет и четири ст.), при квоти, както следва: 6/30 за Еленка Николова Райкова, равняващи се на 3,97 лева (три лв. и деветдесет и седем ст.), 2/30 за Петранка Атанасова Георгиева, равняващи се на 1,32 лева (един лв. и тридесет и две ст.), 2/30 за Стоянка Атанасова Симова, равняваща се на 1,32 лева (един лв. и тридесет и две ст.), 2/30 за Кръстина Атанасова Манолова, равняваща се на 1,32 лева (един лв. и тридесет и две ст.), 3/30 за Елена Тодорова Бояджиева, равняващи се на 1,99 лева (един лв. и деветдесет и девет ст.), 3/30 за Александър Георгиев Бояджиев, равняващи се на 1,99 лева (един лв. и деветдесет и девет ст.), 6/30 за Нели Господинова Кацарска, равняващи се на 3,97 лева (три лв. и деветдесет и седем ст.) и 6/30 за Минка Николова Славова, равняващи се на 3,97 лева (три лв. и деветдесет и седем ст.)

                II.          Сумата по точка ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта по банкова сметка, открита от Община Бургас в Общинска банка АД - клон Бургас.

             III.         Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотът е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗОС.

             IV.         Цитираните 160 кв. метра реални части от ПИ с идентификатор 07079.4.898, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1037  по КККР на град Бургас да бъдат завзети след изплащане на определеното парично обезщетение.

                V.         На основание чл. 32, ал. 3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждения имот без тежести.      

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.

Копие от същата да се постави на определените за това места - таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, в административните сгради на дирекция ЦАУ "Освобождение" при Община Бургас, и в кв. "Лозово", на чиято територия се намира имотът, и да се публикува на интернет страницата на Общината.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас, пред Административен съд - Бургас.

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                                       

Кмет на Община Бургас                                                                           

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 638 последна промяна: 14:55:25, 12 март 2020