СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯСЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯСЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ

Публикувано на: понеделник, 16 март 2020
Валидно до: понеделник, 30 март 2020, 11:12

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДО ЯСЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ  Ж.К. "ПЛИСКА", БЛ.6, ВХ. В, ЕТ.4, АП.59ГР. МОНТАНА
На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №122/16.01.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IV-219, кв.71, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас. Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.
16.03.2020г.


свали като pdf разглеждания: 547 последна промяна: 11:14:05, 16 март 2020