Съобщение до ЕТ „АЛЕКС 2003 – Кирилка Саръиванова“ - Кирилка Гогова Саръиванова

Съобщение до ЕТ „АЛЕКС 2003 – Кирилка Саръиванова“ - Кирилка Гогова Саръиванова

Публикувано на: понеделник, 16 март 2020
Валидно до: петък, 20 март 2020, 14:31

 

Съобщение до ЕТ "АЛЕКС 2003 - Кирилка Саръиванова" - Кирилка Гогова Саръиванова, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 65, вх. А, ет. 3.

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ

 

ДО

ЕТ "АЛЕКС 2003 - КИРИЛКА САРЪИВАНОВА"

КИРИЛКА ГОГОВА САРЪИВАНОВА

К-С "ИЗГРЕВ", БЛ. 65, ВХ. А, ЕТ. 3

ГР. БУРГАС

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на ЕТ "АЛЕКС 2003 - Кирилка Саръиванова" - Кирилка Гогова Саръиванова, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 65, вх. А, ет. 3, за съставен Констативен акт №И-2/28.01.2020 г.

 

 

уважаема ГОСПОЖО САРЪИВАНОВА,

 

Уведомяваме Ви, че за обект представляващ преместваем обект за търговска дейност по смисъла на чл. 56 ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗУТ - "Павилион от PVC дограма и термопанелни плоскости" с приблизителни размери 3,80 м/4,00 м, разположен в гр. Бургас, к-с "Изгрев", южно от РУМ "Велека" (сграда с идентификатор 07079.501.629.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас), попадащ в ПИ с идентификатор 07079.501.630 по Кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ ХIХ-630, кв. 24а, по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас (позиция №4, съгласно помощната схема), на основание чл. 57а, ал. 2, във връзка чл. 57а, ал. 1, т. 1, предложение второ и т. 2 предложение първо от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен Констативен акт №И-2/28.01.2020 г.

            С цитираният Констативен акт №И-2/28.01.2020 г., може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Изгрев" при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая №4.

Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас - Дирекция "ЦАУ Изгрев" (к-с "Зорница", бл.47, гр. Бургас) в тридневен срок считан от датата на съобщаването му.

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакт:

Недялка Йорданова - главен специалист КС, тел. 056/86 32 35.

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 534 последна промяна: 14:32:36, 17 март 2020