Съобшение до Хараламби Поптрайков и Мария Иванова

Съобшение до Хараламби Поптрайков и Мария Иванова

Публикувано на: петък, 27 март 2020
Валидно до: събота, 11 април 2020, 10:06

 

ДО

ХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПОПТРАЙКОВ

КВ."ЧАЙКА" №69"А", ЕТ.1, АП.1

ГР.НЕСЕБЪР

 

ДО

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

УЛ."ЦАР СИМЕОН"53

ГР.БУРГАС

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КК на гр.Бургас, находящ се в бивш масив 141, бивша местност "Мадика", землище на гр.Бургас, с който имотът се урегулира при условията на чл.16 от ЗУТ, като се обособяват четири броя УПИ: УПИ I-2589, УПИ II-2590 , УПИ III-2591 и УПИ IV-2592  , в устройствена зона "Пп",съгласно ОУП на гр.Бургас, с функционално отреждане "За обществено и делово обслужване, производствени, търговски , допълващи и складови дейности и трафопост", с предвидено свободно застрояване в УПИ , с показатели за застрояване, както следва: Плътност - 60%, Кинт - 3, Височина до 15м , Озеленяване -  минимум 30% и паркиране в границите на УПИ.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта  чрез Д"ЦАУ Освобождение" , Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 


свали като pdf разглеждания: 241 последна промяна: 10:07:47, 27 март 2020