Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Публикувано на: петък, 27 март 2020
Валидно до: петък, 27 март 2020, 15:51

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- С Решение 6-38/28.01.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о. "Бизнес парк Бургас 3" в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас.

 

 

- С Решение 6-39/28.01.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал.1, т.2, във връзка с чл. 16а и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас.

 

 

- С Решение 6-40/28.01.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 

- С Решение 6-42/28.01.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица с о. т. 87 - 168 - 169 и улица с о. т. 151 - 152 - 153 - 154 - 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг - Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг - Запад, гр. Бургас.

 

 


свали като pdf разглеждания: 397 последна промяна: 15:52:05, 27 март 2020