Съобщение до собственици на ПИ с идентификатори находящи се в кв.68 по плана на ПЗ "СЕВЕР"

Съобщение до собственици на ПИ с идентификатори находящи се в кв.68 по плана на ПЗ "СЕВЕР"

Публикувано на: неделя, 05 април 2020
Валидно до: понеделник, 20 април 2020, 15:10

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ

С ИДЕНТИФИКАТОРИ

07079.602.724, 07079.602.448,

07079.602.456, 07079.602.446,

07079.602.455, 07079.602.452,

07079.602.450 ПО КК НА ГР.БУРГАС,

НАХОДЯЩИ СЕ В КВ.68 ПО ПЛАНА

НА ПЗ "СЕВЕР", ГР.БУРГАС

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №759/23.03.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас в границите на кв.68 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който в условията на чл.17 от ЗУТ, се обособява УПИ III с функционално отреждане "За образование", с показатели на застрояване за устройствена зона "16/Смф", както следва: Височина до 21 м /7ет./, Плътност до 60%, Кинт до 4.0 и Озеленяване мин.20%.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл. специалист в Дирекция

"Устройство на територията"

Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 657 последна промяна: 15:12:04, 05 април 2020