Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: вторник, 07 април 2020
Валидно до: вторник, 21 април 2020, 10:57

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ

В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.225.1

ПО КК НА ГР. БУРГАС

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:

ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ"№126

 

 

Община Бургас уведомява всички заинтересувани собственици, че е издадено разрешение за строеж №О-30/27.03.2020г. за обект:" Лаборатория за изпитване на компоненти на околната среда - вътрешно преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 07079.602.225.1.25 по КК на гр.Бургас (офис 9А), находящ се в сграда с идентификатор 07079.602.225.1 по КК на гр.Бургас  - УПИ IV, кв.15"А" по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас. 

Разрешението за строеж и документацията към него са на разположение за обществен достъп в стая №29 - ІІ-ри етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к."Славейков", гр.Бургас.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ пред  Административен съд - Бургас  чрез Община Бургас в 14-дневен срок от обявяването му.

 

 

 

Милена Андреева

Гл.специалист в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 700 последна промяна: 10:57:45, 07 април 2020