СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „К. ФОТИНОВ“№18 И УЛ. „БОГОРИДИ“№17

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „К. ФОТИНОВ“№18 И УЛ. „БОГОРИДИ“№17

Публикувано на: вторник, 07 април 2020
Валидно до: вторник, 21 април 2020, 14:15

Изх. № 94-01-20165/15/07.04.2020г.        

 

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА

УЛ. "К. ФОТИНОВ"№18

УЛ. "БОГОРИДИ"№17

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №595/05.03.2020г.  и  Заповед №595/05.03.2020г.   на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване /ПУП-ПРЗ/ и  Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XIII-1873 и УПИ XIV-1874, в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори  07079.610.213 и 07079.610.425 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 056/843580

 

 

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                     изготвил: К.Кръстева - Стоянова

Главен експерт "УПА"                                            Главен специалист "УПА"


свали като pdf разглеждания: 777 последна промяна: 14:28:23, 07 април 2020