Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Оборище"№5

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Оборище"№5

Публикувано на: вторник, 07 април 2020
Валидно до: вторник, 21 април 2020, 14:24

Изх.№ 94-01-19773/14/07.04.2020г.

 

                                                             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в жилищна сграда на ул. "Оборище"№56

 

Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед № 477/19.02.2020г. и Заповед № 476/19.02.2020г.на заместник-кмет  "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас  за одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и РУП за УПИ XIII-1272 в кв.110 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.205 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 056/843580

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                        изготвил: К. Кръстева - Стоянова

Главен експерт "УПА"                                               Главен специалист "УПА"


свали като pdf разглеждания: 775 последна промяна: 14:26:38, 07 април 2020