СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№2

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№2

Публикувано на: вторник, 07 април 2020
Валидно до: вторник, 21 април 2020, 14:25

№ 94-01-3968/5/07.04.2020Г.        

 

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№2

УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№6

УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№5

УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№7

УЛ. "РИЛСКА"№4

УЛ. "СЛАВЯНСКА"№67

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ и работен устройствен план  /РУП/ ЗА УПИ  V-1415 в кв.90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.611.108 по КК на гр. Бургас, същият е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, чийто втори етап е Жилищна сграда с подземен гараж и ограда в УПИ V-1415 в кв.90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори  07079.611.108 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 056/843580

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                              ИЗГОТВИЛ: К.КРЪСТЕВА - СТОЯНОВА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "УПА"                                               ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ


свали като pdf разглеждания: 828 последна промяна: 14:26:28, 07 април 2020