СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА"№98

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА"№98

Публикувано на: сряда, 29 април 2020
Валидно до: сряда, 13 май 2020, 10:00

№ 70 - 00 - 4898/4/13.02.2020 г.

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ФЕРДИНАНДОВА"№98

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за  строеж: №П-10/24.02.2020 г. за обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕРЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.230.2.4, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАГАЗИН В  ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С КЪТ ЗА КАФЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ТЪРГОВСКА СГРАДА С ИДЕНТИФИКСАТОР  07079.614.230.2 ПО КК НА ГР. БУРГАС" находящ се в: ПИ с идентификатор 07079.614.230, УПИ I, кв. 52, по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, с административен адрес: ул. "Фердинандова" № 98

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд-Бургас чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.    

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.        

Същото е изложено в стая №3 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.
телефон за връзка 056/843-512

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                        изготвил: Сл. Костадинова
Главен експерт "УПА"                                                   Главен специалист "УПА"


свали като pdf разглеждания: 549 последна промяна: 10:02:34, 29 април 2020