Съобщение за издадено разрешение в землище на кв.Лозово

Съобщение за издадено разрешение в землище на кв.Лозово

Публикувано на: сряда, 29 април 2020
Валидно до: сряда, 13 май 2020, 11:05

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

 

Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж  №О-43/23.04.2020г. за обект: "Складова база за промишлени стоки - етапно строителство", с местонахождение УПИ ХVI-882, бивш масив 25, землище на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.4.882 по КК на гр. Бургас.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ.

 

ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВА
Главен специалист
Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 562 последна промяна: 11:06:30, 29 април 2020