Съобщение за издадени заповеди с които се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР

Съобщение за издадени заповеди с които се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР

Публикувано на: понеделник, 11 май 2020
Валидно до: четвъртък, 11 юни 2020, 11:18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №967/23.04.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-105 в кв.12 по плана на в.з."Росенец", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.832.105 по КК на гр.Бургас

 

- Със Заповед №968/23.04.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.4 и т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-243 в кв.30 по плана на ж.к."Изгрев", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.243 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №977/24.04.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.1124 по КК на гр.Бургас /бивша местност "Герен бунар", Долно Езерово/.

 

- Със Заповед №1041/05.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-483,  ХI-457 и ХII-46 в кв.4 по плана на в.з."Минерални бани", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701.483, 07079.701.457 и 07079.701.46 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №1042/05.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-869, III-868 и  IV-8701 в кв.63 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.869, 07079.705.868 и 07079.705.870 по КК на гр.Бургас


свали като pdf разглеждания: 355 последна промяна: 11:20:20, 11 май 2020