Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени разрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени разрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: понеделник, 11 май 2020
Валидно до: четвъртък, 11 юни 2020, 11:59

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в  УПИ IV-105 в кв.12 по плана на в.з."Росенец", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.832.105 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №967/23.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-105 в кв.12 по плана на в.з."Росенец", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.832.105 по КК на гр.Бургас

                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

  

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ III-243 в кв.30 по плана на ж.к."Изгрев", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.243 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №968/23.04.2020г.  заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-243 в кв.30 по плана на ж.к."Изгрев", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.243 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.6.1124 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №977/24.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.1124 по КК на гр.Бургас /бивша местност "Герен бунар", Долно Езерово/.

Гл.специалист:..................                                                                                                                      /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ IX-1637 и X-1637 в кв.82 по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.569 и 07079.671.570 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №924/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1637 и X-1637 в кв.82 по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.569 и 07079.671.570 по КК на гр.Бургас

                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VII-483,  ХI-457 и ХII-46 в кв.4 по плана на в.з."Минерални бани", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701.483, 07079.701.457 и 07079.701.46 по КК на гр.Бургас.   

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1041/05.05.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-483,  ХI-457 и ХII-46 в кв.4 по плана на в.з."Минерални бани", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701.483, 07079.701.457 и 07079.701.46 по КК на гр.Бургас.   

                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ II-869, III-868 и  IV-8701 в кв.63 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.869, 07079.705.868 и 07079.705.870 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1042/05.05.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-869, III-868 и  IV-8701 в кв.63 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.869, 07079.705.868 и 07079.705.870 по КК на гр.Бургас

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 360 последна промяна: 12:04:09, 11 май 2020