Процедура за принудително отчуждаване, по реда на чл.21, ал.1 от ЗОС, на части от имоти, собственост на физически лица

Процедура за принудително отчуждаване, по реда на чл.21, ал.1 от ЗОС, на части от имоти, собственост на физически лица

Публикувано на: четвъртък, 21 май 2020
Валидно до: неделя, 21 юни 2020, 11:42

ОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място /в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, на УПИ ХШ-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ Х-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ ХИ-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, одобрен с Решение № 3-20/27.11.2019г. на Общински съвет-Бургас и с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имоти, собственост на физически лица - частна собственост, както следва:

 


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 169 последна промяна: 11:45:09, 21 май 2020