Съобщение за изработен ПУП-ПП за трасе на довеждащ път до ПИ

Съобщение за изработен ПУП-ПП за трасе на довеждащ път до ПИ

Публикувано на: вторник, 02 юни 2020
Валидно до: четвъртък, 02 юли 2020, 11:54

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.50 от 02.05.2019г. e обнародвано:

 

- Съобщение за изработен ПУП-ПП за трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, обвързан с ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас- Iетап от км 230+700 на път I-9 "Сарафово-Бургас" до км 493+550 на път I-6 "Ветрен-Бургас" и локални платна.

 Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник".


свали като pdf разглеждания: 664 последна промяна: 11:57:28, 02 юни 2020