СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: петък, 26 юни 2020
Валидно до: петък, 26 юни 2020, 17:17

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ XXXIX-97 и XL-96 в кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.242 и 07079.30.243 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1503/25.06.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIX-97 и XL-96 в кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.242 и 07079.30.243 по КК на гр.Бургас
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 135 последна промяна: 17:17:50, 26 юни 2020