Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: понеделник, 29 юни 2020
Валидно до: понеделник, 13 юли 2020, 09:44

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО БОРИС СТОЕВ КУТЛЕВ, КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, КАТЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА, "ЗОЛЕКС" ЕООД, КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ВЛАДЕВ ЗА ЗАПОВЕД № 1205 ОТ 22.05.2020ГОД. НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"  НА  ОБЩИНА БУРГАС, С КОЯТО  Е ОДОБРЕНО  ИЗМЕНЕНИЕ  НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ VIІ-595, КВ.52 ПО ПЛАНА НА КВ. "САРАФОВО", ГР. БУРГАС.

                   

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

БОРИС СТОЕВ КУТЛЕВ

КВ."САРАФОВО", УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ" № 28

 ГР. БУРГАС

 

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

КВ."САРАФОВО", УЛ." ГЕОРГИ КАЗАКОВ ДАСКАЛА" №9

ГР.БУРГАС

 

КАТЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА

КВ."САРАФОВО", УЛ." ГЕОРГИ КАЗАКОВ ДАСКАЛА" №9

ГР.БУРГАС

 

"ЗОЛЕКС" ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЗУЛЯ

КВ."САРАФОВО", УЛ."БРАЦИГОВО" № 4

 

КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ВЛАДЕВ

Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.50ВХ.4, ЕТ.4

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед № 1205 от 22.05.2020год. на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е одобрено  изменение  на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIІ-595, кв.52 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.810 по КК на гр. Бургас, с което се променя устройствената зона от Жм в 2/Жс, в съответствие с предвижданията на ОУП, УПИ VІІ се отрежда за ПИ с идентификатор 07079.820.810 по КК, с функционално отреждане "за жилищно застрояване", като се предвижда запазване на съществуващата в УПИ сграда като елемент на ПЗ и се предвижда ново застрояване с височина частично на 9м и 12м, в западната част на УПИ, в условията на комплексно застрояване с две застроителни петна, свързани със застройка на един етаж помежду им, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния до регулационни граници и между застройките в УПИ и до сгради в съседни УПИ, при спазване изискванията на чл.31 и чл.32 от ЗУТ, с установяване на показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствената зона 2Ж.

Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедите  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас. 

         Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"

Главен експерт:  ...................................

                               /арх. Ивелина Дафова/

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 98 последна промяна: 09:45:07, 29 юни 2020