ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.366 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ VIII-7612, В КВ.57 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ ГЛАДСТОН “ №8.

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.366 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ VIII-7612, В КВ.57 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ ГЛАДСТОН “ №8.

Публикувано на: сряда, 01 юли 2020
Валидно до: сряда, 15 юли 2020, 17:15

Изх.№ 70-00-1853/6/01.07.2020г


ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.366 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ VIII-7612, В КВ.57 ПО ПЛАНА НА Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. " ГЛАДСТОН " №8.

 

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-21/13.05.2020г.
за обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЕКТ С НОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.366 ПО КККР НА ГР.БРГАС
находящ се: ПИ с идентификатор 07079.614.366 по КК на Гр. Бургас, УПИ VIII-7612, в кв.57 по плана на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас с административен адрес ул. " Гладстон " №8.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.
Същата е изложена в стая №3 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.


АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                                   ИЗГОТВИЛ: СЛ.КОСТАДИНОВА
ГЛ.ЕКСПЕРТ "УПА"                                                                      ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

 


свали като pdf разглеждания: 535 последна промяна: 16:38:03, 01 юли 2020