До Всички заинтересовани собственици

До Всички заинтересовани собственици

Публикувано на: петък, 03 юли 2020
Валидно до: петък, 17 юли 2020, 17:15

До Всички заинтересовани собственици

Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на "Жилищна сграда", в УПИ X-5, кв.112 по плана на з."Г", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.658.5 по КККР на гр.Бургас.
Визата е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват чрез Община Бургас пред Aдминистративен съд Бургас, в 14-дневен срок или при наличие на сертификат на клас на инвестиция в 5-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, съгласно чл. 21, ал.2, т.1 от ЗНИ.

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, Гл. специалист
тел: 056/907 467.

 


свали като pdf разглеждания: 569 последна промяна: 11:09:19, 03 юли 2020