Съобщение до Христина Буриева

Съобщение до Христина Буриева

Публикувано на: вторник, 07 юли 2020
Валидно до: вторник, 21 юли 2020, 10:07

ДО 

ХРИСТИНА КУЗМАНОВА БУРИЕВА

УЛ. "ВОЙНИШКА" №23, ЕТ. 3

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с влязъл в сила ПУП-ПУР и изменение на План за улична регулация, одобрен с Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас, е издадена Заповед №740/19.03.2020 г. на Кмета на Община Бургас, с която се отчуждават 66/7540 кв. м. реална част от ПИ с идентификатор 07079.3.1674 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №143040 по недействаща КВС на землище гр. Бургас), находящ се в местност "Мадика", гр. Бургас, целият с площ 7540 кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, при съседи на целия имот: ПИ с идентификатори 07079.3.1670, 07079.3.1675, 07079.3.1704, 07079.3.2273, 07079.3.2274, 07079.3.2275, 07079.3.2338, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2413 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 66 кв. м., собственост на Мария Христова Германова и наследници на Пена Димитрова Абаджиева и Кузман Христов Абаджиев.

Със заповедта е определено обещетение в размер на 185,75 лв. за собствените Ви 7/36 ид. части от имота.

В качеството Ви на заинтересовано лице, препис от заповедта можете да получите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, стая №212, сградата на Община Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Община Бургас, пред Административен съд - гр. Бургас.


свали като pdf разглеждания: 536 последна промяна: 10:10:02, 07 юли 2020