Съобщение до Младен Абаджиев

Съобщение до Младен Абаджиев

Публикувано на: вторник, 07 юли 2020
Валидно до: вторник, 21 юли 2020, 10:11

ДО 

МЛАДЕН НЕДЕЛЧЕВ АБАДЖИЕВ

УЛ. "ВОЙНИШКА" №22

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с влязъл в сила ПУП-ПУР и изменение на План за улична регулация, одобрен с Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас, е издадена Заповед №739/19.03.2020 г. на Кмета на Община Бургас, с която се отчуждават 57/7540 кв. м. реална част от ПИ с идентификатор 07079.3.1675 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №143041 по недействаща КВС на землище гр. Бургас), находящ се в местност "Мадика", гр. Бургас, целият с площ 7540 кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, при съседи на целия имот: ПИ с идентификатори 07079.3.1670, 07079.3.1674, 07079.3.1676, 07079.3.1677, 07079.3.1681 и 07079.3.1704, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2414 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 57 кв. м., при условията на чл. 29, ал. 2, предл. 4 от Закона за общинската собственост.

Определеното за собствениците на отчуждения имот обезщетение е в размер на 824,22 лв.

В качеството Ви на заинтересовано лице, препис от заповедта можете да получите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, стая №212, сградата на Община Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Община Бургас, пред Административен съд - гр. Бургас.


свали като pdf разглеждания: 580 последна промяна: 10:13:31, 07 юли 2020