Съобщение до Аристомен Пецов

Съобщение до Аристомен Пецов

Публикувано на: вторник, 07 юли 2020
Валидно до: вторник, 21 юли 2020, 10:13

ДО 

АРИСТОМЕН ЙОРДАНОВ ПЕЦОВ

УЛ. "МАКЕДОНИЯ" №42

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с влязъл в сила ПУП-ПУР и изменение на План за улична регулация, одобрен с Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас, е издадена Заповед №734/19.03.2020 г. на Кмета на Община Бургас, с която се отчуждават 526/8499 кв. м. реална част от ПИ с идентификатор 07079.3.1994 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №146032 по недействаща КВС на землище гр. Бургас), находящ се в местност "Мадика", гр. Бургас, целият с площ 8499 кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, при съседи на целия имот: ПИ с идентификатори 07079.3.1668, 07079.3.1704, 07079.3.1705, 07079.3.2051, 07079.3.2052, 07079.3.2421 и 07079.3.2560, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2420 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 526 кв. м., собственост на наследника на Райна Аристомен Хрису.

Определеното за собственика на отчуждения имот обезщетение е в размер на 7605,96 лв.

В качеството Ви на заинтересовано лице, препис от заповедта можете да получите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, стая №212, сградата на Община Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Община Бургас, пред Административен съд - гр. Бургас.


свали като pdf разглеждания: 614 последна промяна: 10:16:41, 07 юли 2020