Съобщение до Женя Цонкова

Съобщение до Женя Цонкова

Публикувано на: вторник, 07 юли 2020
Валидно до: вторник, 21 юли 2020, 10:18

ДО 

ЖЕНЯ ИЛИЕВА ЦОНКОВА

Ж.К. "МЛАДОСТ 1" БЛ. 45, ВХ. 2, ЕТ. 7, АП. 35

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с влязъл в сила ПУП-ПУР и изменение на План за улична регулация, одобрен с Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас, е издадена Заповед №743/19.03.2020 г. на Кмета на Община Бургас, с която се отчуждават 100/4000 кв. м. реална част от ПИ с идентификатор 07079.3.1658 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №142009 по недействаща КВС на землище гр. Бургас), находящ се в местност "Мадика", гр. Бургас, целият с площ 4000 кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, при съседи на целия имот: ПИ с идентификатори 07079.3.1651, 07079.3.1652, 07079.3.1653, 07079.3.1661, 07079.3.1664, 07079.3.1665, 07079.3.1950, 07079.3.1956 и 07079.3.1958, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2543 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 100 кв. м., собственост на Киро Минчев Стоянов и на наследници на Илия Георгиев Цонков.

Със заповедта е определено обещетение в размер на 241,00 лв. за собствената Ви 1/6 ид. част от имота.

В качеството Ви на заинтересовано лице, препис от заповедта можете да получите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, стая №212, сградата на Община Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Община Бургас, пред Административен съд - гр. Бургас.


свали като pdf разглеждания: 573 последна промяна: 10:19:29, 07 юли 2020