Съобщение до Александр Васильевич Поляков

Съобщение до Александр Васильевич Поляков

Публикувано на: вторник, 07 юли 2020
Валидно до: вторник, 21 юли 2020, 15:10

Съобщение до г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 159, ет. 3, ап. А.29  

 

Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 159, ет. 3, ап. А.29, че на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е съставено Уведомление №94-01-34279/2/11.12.2020 г. на Община Бургас, за започване на административно производство по реда на чл. 225, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, в което е дадена възможност за представяне на становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство и е отправена покана за съставяне и връчване на констативен акт по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

За съставяне и връчване на горецитирания акт, както и за запознаване със съдържанието на уведомлението, заповядайте в сградата на Дирекция "ЦАУ Зора", Община Бургас (ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67), гр. Бургас, ет. 2, стая №220 при гл. специалист КС - Цветан Атанасов в 7(седем) дневен срок, считано от днес, като при неявяване акта ще бъде съставен във Ваше отсъствие.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.


свали като pdf разглеждания: 538 последна промяна: 15:12:40, 07 юли 2020