Съобщение до Пенка Цонева Димитрова, Радостина Димитрова Манова и Мануил Димитров Димитров

Съобщение до Пенка Цонева Димитрова, Радостина Димитрова Манова и Мануил Димитров Димитров

Публикувано на: вторник, 07 юли 2020
Валидно до: вторник, 21 юли 2020, 16:54

ДО 

ПЕНКА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА

УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №37, ЕТ.7, АП.25

ГР. БУРГАС

 

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА МАНОВА

Ж.К. "ДРУЖБА" №125, ЕТ.3, АП.18

ГР. СОФИЯ

 

МАНУИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №39, ЕТ.6, АП.21

ГР. БУРГАС

 

В Община Бургас е постъпило заявление с вх. № 70-00-5849/02.08.2017г. от "Оргахим" АД, с което искат да им бъде учредено право на прокарване за обект: "Захранващ ел. кабел н.н. /домово отклонение/ за база за бои "Оргахим" АД в УПИ IV-19, масив 71, ПИ 07079.2.1814 по КК на гр. Бургас". Съгласно представения трасировъчен проект, бъдещото трасе на ел. кабела засяга следните ПИ с идентификатори:  07079.2.1815, 07079.2.1817, 07079.2.1819, 07079.2.1823, 07079.2.1824, 07079.2.1825, 07079.2.1809, 07079.2.2609, 07079.2603, 07079.2.2629 и 07079.2.1827 по КК на гр. Бургас.

От направената служебна справка сме установили, че поземлен имот с идентификатор 07079.2.1823 по КК на гр. Бургас, е собственост на Недялко Спасов Танев, Светломир Недялков Танев, Пенка Цонева Димитрова, Радостина Димитрова Манова, Мануил Димитров Димитров и Галин Димитров Димитров.

Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, Община Бургас е възложила на Комисията по чл.210 от ЗУТ да направи пазарни оценки на правото на прокарване. Размерът на еднократното обезщетение за правото на прокарване през Вашия имот възлиза общо на 1 640,73 лева.

В изпълнение на чл.210, ал. 5 от ЗУТ, "Оргахим" АД е внесло пълния размер на определеното обезщетение в посочената от Община Бургас сметка.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение за правото на прокарване, моля да посочите и предоставите в Община Бургас информация за банкова сметка, по която да бъде извършено плащането.

Повече информация може да получите на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" № 26, ет. 4, стая 410.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.


свали като pdf разглеждания: 546 последна промяна: 16:56:58, 07 юли 2020