Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 08 юли 2020
Валидно до: сряда, 15 юли 2020, 10:09

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-6/08.06.2020г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.  

 

 

       Община Бургас, съобщава на Румена Неделчева Косева, с адрес: гр. Бургас, ул. "Уилям Гладстон" №36 и Атанас Маринчев Иванов с адрес: гр. Бургас, ул. "Уилям Гладстон" №36, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията е съставен Констативен акт №П-6/08.06.2020г. за строеж, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2,  т.2 от ЗУТ: "Сграда от допълващо застрояване с идентификатор 07079.614.154.3 по КК на гр. Бургас и пристройка към нея", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.614.154 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Уилям Гладстон" №36, който е основание за започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж.

        Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

        Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Приморие"  в 7 (седем) дневен срок считан от датата на съобщаване.

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Отдел "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас

Главен специалист "Контрол на строителството" - М. Димитрова

 


свали като pdf разглеждания: 625 последна промяна: 10:10:11, 08 юли 2020