СЪОБЩЕНИЕ до Павлина Милчева Русева

СЪОБЩЕНИЕ до Павлина Милчева Русева

Публикувано на: четвъртък, 30 юли 2020
Валидно до: четвъртък, 13 август 2020, 15:23

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Павлина Милчева Русева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 1561/29.06.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 160, ет. 6.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицето следва да подмени личните си документи.
Екземпляр от Заповед № 1561/29.06.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.


свали като pdf разглеждания: 379 последна промяна: 15:24:36, 30 юли 2020