Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-113, 304, 111 в кв.9 по плана на ж.к.“Изгрев“

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-113, 304, 111 в кв.9 по плана на ж.к.“Изгрев“

Публикувано на: петък, 07 август 2020
Валидно до: петък, 07 август 2020, 09:10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ II-113, 304, 111 в кв.9 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.111 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1942/03.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание ч чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-113, 304, 111 в кв.9 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.111 по КК на гр.Бургас

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 339 последна промяна: 09:11:24, 07 август 2020