СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 12:08

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ I-1,289,290 в кв.14 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.593 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2029/17.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1,289,290 в кв.14 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.593 по КК на гр.Бургас.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 224 последна промяна: 12:11:37, 25 август 2020