СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 12:12

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ V-3, VI-3 и VII-3 в кв.119 по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.345, 07079.653.346 и 07079.653.347 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2091/21.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ разрешава да се изработи КПИИ в обхват на изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-3, VI-3 и VII-3 в кв.119 по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.345, 07079.653.346 и 07079.653.347 по КК на гр.Бургас и ТИП за жилищна сграда.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 242 последна промяна: 12:13:02, 25 август 2020