СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 12:13

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ III-33,131,134, УПИ IV-131,130 и УПИ V-91 в кв.7 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.33, 07079.501.131 и 07079.501.91 по КК на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2098/21.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-33,131,134, УПИ IV-131,130 и УПИ V-91 в кв.7 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.33, 07079.501.131 и 07079.501.91 по КК на гр.Бургас.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 263 последна промяна: 12:13:38, 25 август 2020