СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 12:13

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ ХI-200 в кв.43 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.298 по КК на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2099/21.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-200 в кв.43 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.298 по КК на гр.Бургас.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 

 


свали като pdf разглеждания: 275 последна промяна: 12:14:23, 25 август 2020