СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 12:14

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ ХIII-612,613 в кв.66 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2103/21.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-612,613 в кв.66 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 252 последна промяна: 12:15:00, 25 август 2020