СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 12:15

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ I и II в кв.156 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.3339 и 07079.711.3490 по КК на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2104/21.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и II в кв.156 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.3339 и 07079.711.3490 по КК на гр.Бургас.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 273 последна промяна: 12:15:51, 25 август 2020