СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 12:17

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ V-12 в кв.7 по плана на кв.Горно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.829.563 по КК на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2107/21.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-12 в кв.7 по плана на кв.Горно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.829.563 по КК на гр.Бургас.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 

 


свали като pdf разглеждания: 273 последна промяна: 12:18:06, 25 август 2020