Съобщение до Емилия Ангелова Гроздева

Съобщение до Емилия Ангелова Гроздева

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 08 септември 2020, 14:53

 

Съобщение до Емилия Ангелова Гроздева за съставена Покана № 11-00-4335/10/13.07.2020 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК).

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ

 

ДО

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ГРОЗДЕВА

УЛ. "ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА" № 7                                                                                                   

КВ. РУДНИК

ГР. БУРГАС

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Емилия Ангелова Гроздева, за съставена Покана № 11-00-4335/10/13.07.2020 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК на инж. Чанка Коралска - Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

 

уважаема ГОСПОЖО ГРОЗДЕВА,

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: "Пристройка в западната част на северната фасада на втори етаж на съществуваща в имота жилищна сграда, представляваща надстройка над входно помещение на първи етаж", находящ се в УПИ IV-1466, кв.101 по плана на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас, одобрен с Протокол №6 от 2004 г. на Общински съвет Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, кв. Черно море, ул. "Николай Лъсков" №35, е съставена Покана № 11-00-4335/10/13.07.2020 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК на инж. Чанка Коралска - Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, тъй като Заповед №3276/25.10.2019 г. за премахване на обекта не е обжалвана в законоустановения срок и съгласно съставен Акт за приключило обявяване от 13.03.2020 г. е влязла в сила на 13.03.2020 г., и подлежи на изпълнение.

С цитираната Покана № 11-00-4335/10/13.07.2020 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК, може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Изгрев" при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая №4.

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакт:

Недялка Йорданова - главен специалист КС, тел. 056/86 32 35.

 

 


свали като pdf разглеждания: 337 последна промяна: 14:53:56, 25 август 2020