Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: четвъртък, 24 септември 2020, 17:00

В Държавен вестник бр.75 от 25.08.2020г. е обнародвано:

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 във връзка с чл.16 от ЗУТ, че с Решение №11-15/30.06.2020г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. "Меден рудник", м. "Кара баир", и обслужващи улици с о.т.129-о.т.129а-о.т.129б, о.т.128-о.т.130-о.т.131-о.т.132-о.т.133-о.т.134-о.т.135-о.т.137-о.т.137а, о.т.135-о.т.136-о.т.136а и о.т.134-о.т.138-о.т.139-о.т.140-о.т.141-о.т.142-о.т.143-о.т.144-о.т.145-о.т.146-о.т.147 за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ в местност "Кара баир", землище на ж. р. "Меден рудник", гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 


свали като pdf разглеждания: 421 последна промяна: 15:13:00, 25 август 2020